Mål

Du ska ha kunskaper om användning av naturvetenskap och teknik i samhället

Vad innebär målet?

Målet kan synas trivialt, men vid närmare eftertanke inses att det ofta råder betydande osäkerhet kring vad naturvetenskap respektive teknk egentligen handlar om. Dessutom är det bara alltför lätt att ta vetenskapliga och tekniska framsteg för givna. Kunskap är inget evigt, utan tvärtom något som måste erövras av varje ny generation.

Naturvetenskapen är i grunden en filosofisk diiscipllin som bygger på den vetenskapliga metoden både vad gäller teoribildning och empirisk metod. Teknik, å andra sidan, bygger traditionellt på beprövad erfarenhet, och inte sällan på väl inarbetade traditioner. I vårt moderna samhälle har teknik kommit att bygga alltmer på vetenskaplig grund, då detta har visat sig vara mycket framgångrikt vad gäller att skapa ekonomiskt välstånd för flertalet människor.

Hur uppnår jag målet?

Välj en metod att uppfylla kunskapsmålet:

NkB3.1  Gör ett studiebesök på en industri eller en vårdcentral, intervjuva och gör en skriftlig rapport om hur man använder sig av teknik och naturvetenskap.

    Ett eller två studiebesök på större industrier arrangeras av handledaren, förutsatt att minst 10 elever följer med på besöket. Alternativt kan du själv eller tillsammans med högst tre studiekamrater göra ett studiebsök - men se till så att få studiebesöket godtaget att handledaren innan du gör ditt studiebesök.

    Lämpligt studiebesök kan vara på aluminiumsmältverket i Sundsvall. Frågor i anslutning till studiebesöket m.m.

NkB3.2  Läs två texter, och delta i en muntlig redovisning i en grupp

    Välj två av nedastående texter och berätta om ditt val för din handledare. Förbered sedan en muntligt presentation på en laptop med Powerpoint. Genomför presentationen i anvisad redovisningsgrupp. Presentationen ska göras i handledarens närvaro och själva presentationsfilen ska lämnas in.

NkB3.3  Ta reda på tre bra historiska exempel på vetenskapliga teorier som medför betydande förändringar i teknik med stor betydelse i samhället. Skriv en rapport.

    Det finns en rad bra verk om vetenskapens och teknikens historia som man kan plocka fakta från.