Utvärdering

Kursmålen

Mål

Du ska kunna skriftligt eller muntligt värdera arbetsgång och resultat

Vad innebär målet?

Utvärderingar är viktiga för att klarlägga möjligheter och problem, och för att undvika upprepningar av misstag.

Men det är också viktigt att utvärdera de egna insatserna för att utveckla självmedvetande och självkänsla. En betydande del av inlärning och kompetenshöjning sker i själva verket genom utvärderingar av egna insatser.

Vid utvärderingen är loggböcker, gruppmötesprotokoll och projektplanen (i dess olika reviderade varianter) viktiga underlag.

Utvärderingen gäller arbetsprocessen, olika delar i projektet, slutprodukten (resultatet), den egna arbetsinsatsen och gruppens funktionssätt. Utvärderingen ska vara systematisk och saklig, och inte bara allmänt tyckande.

Ofta tas utvärderingarna med som delar i slutrapporten.